แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง

ดำเนินงานภายใต้ 4  ประเด็นการพัฒนา   ได้แก่

  • การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
  • การสานพลังความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบาย
  • การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำ คน และขบวนองค์กรชุมชน
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Messageimage 1695634469792