แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง

ดำเนินงานภายใต้ 4  ประเด็นการพัฒนา   ได้แก่

  • การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
  • การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
  • การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565
1.codi Actionplan63 65

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565

0
1
2