ยุทธศาสตร์

องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ดำเนินงานภายใต้ 4  ประเด็นยุทธศาสตร์   คือ

  • การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
  • การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
  • การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
Strategy Chart 2562

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 – 2564

INFOGRAPHIC

Strategy Infographic 2562

เอกสารแนบ