โปรแกรมเพื่อชุมชน

ฐานข้อมูลบูรณาการพื้นที่งานพัฒนา (Area Interop)

เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาของ พอช. โดยการรวบรวมเอาฐานข้อมูลงานพัฒนาทั้งหมดที่มีมาทำการวิเคราะห์และบูรณาการให้เป็นฐานเดียวกัน และปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเข้าถึงและมองเห็นภาพรวมของนำข้อมูลประเด็นงานพัฒนาต่างๆ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่และขบวนองค์กรชุมชนสามารถไปใช้ประโยขนในมติเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น

Areainterop Scr

ฐานข้อมูลจัดการโครงการ(CODI Project Management System)

เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาของ พอช. โดยการรวบรวมเอาฐานข้อมูลงานพัฒนาทั้งหมดที่มีมาทำการวิเคราะห์และบูรณาการให้เป็นฐานเดียวกัน และปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเข้าถึงและมองเห็นภาพรวมของนำข้อมูลประเด็นงานพัฒนาต่างๆ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่และขบวนองค์กรชุมชนสามารถไปใช้ประโยขนในมติเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น

Pms

โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ปฏิบัติการ พอช (GIS)

 

เป็นโปรแกรมแสดงผลการปฏิบัติงานพัฒนา ที่ พอช.สนับสนุนบนแผนที่ ทั้งเชิงพื้นที่ และเชิงตำแหน่งประเด็นงานในรูปแบบสัญลักษณ์ เช่น ระดับเฉดสี และรูปภาพ สามารถซ้อนทับข้อมูลในหลายลักษณะ สามารถปรียบเทียบสัดส่วนการกระจายตัวของงานพัฒนา และสามารถซ้อนทับกับข้อมูลภูมิศาสตร์ สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ และการวางแผนงานงานพัฒนาท้องถิ่น

Gis Scr

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data

 

ใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูล สถิติ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Icon Manual
วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ 

Gdcatalog

การขอรับบริการสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

การยื่นขอรับบริการสินเชื่อ เพื่อการขอเสนอสินเชื่อแบบกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

Icon Manual
วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ 

1678704780058