แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

แนวทางการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

แนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน

แนวทางการสนับสนุนโครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง

แนวทางการสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียง

แนวการสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้นำชุมชนภาคเหนือ

แนวทางการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ชายแดนใต้

เอกสารแนบ