สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสินเชื่อประจำเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งมีผู้รับประโยชน์จำนวน 6 องค์กร 43 ชุมชน 384 ครัวเรือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 103,023,971.- บาท โดยผ่านกลไกการพิจารณาดังนี้

1. คณะทำงานกลั่นกรองโครงการสินเชื่อ มีมติเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

               จำนวน 1 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,141,840.- บาท (มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562)

2. คณะอนุกรรมการสินเชื่อมีมติเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อวงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

               จำนวน 4 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,874,131.- บาท (มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562)

3. คณะกรรมการสถาบัน มีมติเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อวงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

               จำนวน 1 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,008,000.- บาท (มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562)

หลังจากโครงการผ่านการพิจารณาโดยกลไกดังกล่าว จะนำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

Credit25620403 1