ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                    และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชมริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   805,000 บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

 

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)วันที่ 26 กันยายน 2565

เป็นเงิน   744,720 บาท (สี่เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

4.2 บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

4.3 บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทิรีส์ เซอร์วิส จำกัด

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายคมกริช  เฑียมเทวัญญ์  วิศวกรอาวุโส