ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน  ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เลขที่ พอช.๓๔/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี  เจ๊ะเต๊ะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส