ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI AreaInterop)

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๑๙,๘๑๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๕  กันยายน  ๒๕๖๕ 

เป็นเงิน ,๓๑๙,๘๑๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจาก บริษัท แฟลชเวิร์ค  ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายไชยพัฒน์  วรรณสุทธิ์  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส