ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.   ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒,๑๑๗,๔๔๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.    แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปี ๒๕๖๔

๕.๒ ราคาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปี ๒๕๖๕

๕.๓ บริษัท ที.อาร์.เซอร์วิส จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณละอาคารสถานที่