ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft office ๓๖๕)

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๙๘๕,๓๕๒.๓๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท เน็ตเวย คอมมูนิเคชั่น จํากัด

๕.๒ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

๕.๓ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี  เจ๊ะเต๊ะ  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส