ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสาร

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

๒. บริษัท พินนาเคิล ซอร์ส จำกัด

๓. บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่