ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๓.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่เคยเช่าใช้ครั้งหลังสุด สัญญาเลขที่ พอช. ๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี  เจ๊ะเต๊ะ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส