ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI AreaInterop)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๕๒๗,๒๙๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๓.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

เป็นเงิน ,๕๒๗,๒๙๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจาก บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซับติ้ง จำกัด

๕.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายธัชพล  บุญบุตร  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส