ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานภาคเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ

 

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน ๕๐๑,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

๓.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน  ๕๐๑,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

๔.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามหนังสือที่ อผศ ๕๑๔๙/๑๓๖๓๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

๕.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวนันท์ชนก  หล้าดอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส