ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.        ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานภาคใต้

๒.        หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.        วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    จำนวน 501,600 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔.        วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ กันยายน 2564 

เป็นเงิน จำนวน 501,600 บาท (ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

๕.        แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามหนังสือ ที่ อผศ ๕๑๔๙/8545  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖

 

๖.        รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวปวีณา โสดาหวัง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส