ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาผ่านรายการวิทยุ คลื่น FM

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน  ๖๙๔,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

๔.๒ บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จำกัด

๔.๓ บริษัท บียอนด์ พับลิสซิ่ง จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายไพรัตน์ ฉันทเกษมคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป