ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชมริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 10 กันยายน 2564

เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

4.2 บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

4.3 บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายคมกริช เฑียมเทวัญญ์  วิศวกรอาวุโส