ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสาร

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท(หกแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๕  สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๕๕๗,๖๐๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่บาทถ้วน)

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สัญญาราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

      เลขที่ พอช.๑๘/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕.๒ สัญญาราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

      เลขที่ พอช.๓๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่