ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน   ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ คิดส์ จำกัด

๕.๒ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด

๕.๓ บริษัท รักษาความปลอดภัย สกาย จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์  ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่