ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.            ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

๒.            หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.            วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.            วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.            แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท ที.อาร์. เซอร์วิส จำกัด

๕.๒ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด

๕.๓ บริษัท เอเค ไรท์ แมเน็จเม้นท์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์ หัวหน้างานสารบรรณละอาคารสถานที่