ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft Office ๓๖๕)

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

          วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๙๒๒,๘๑๗.๙๓ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

๕.๒ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด

๕.๓ ใช้ราคาสืบจาก บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

๕.      รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส