ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

๑.   ชื่อโครงการ  ระบบการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย                                                  

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)      

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๕๔๐,๐๐๔ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่บาทถ้วน)               

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                                         

   เป็นเงิน ,๕๔๐,๐๐๔ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่บาทถ้วน)

๔.๑   ค่า Hardware  จำนวน ๑,๔๗๓,๒๐๒.๓๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสองบาทสามสิบสองสตางค์)         

๔.๒   ค่า Software    จำนวน ๖๓๕,๐๐๑.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งบาทถ้วน)        

๔.๓   ค่าพัฒนาระบบ  จำนวน ๑๗๗,๘๐๐.๒๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๕.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

๕.๑ นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ      เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

๕.๒ นางสาวเยาวลักษณ์ จิตดำรงค์   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

   ๕.๓ นายธัชพล บุญบุตร     เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส                             

๖.   ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑  ใช้สืบราคาจากบริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด                                        

๖.๒  ใช้สืบราคาจากบริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด                                                             

๖.๓  ใช้สืบราคาจากบริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่น จำกัด