ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ Hardware

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๕๔๙,๙๘๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้สืบราคาจาก

๔.๑ บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

๔.๒ บริษัท เทคโนวเลจ คอนซัลติง จำกัด

๔.๓ บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส