ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเผยแพร่งานพัฒนา(สื่อสารนโยบาย สื่อสารองค์กร สื่อสารขบวนองค์กรชุมชน)

                  จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาผ่านรายการวิทยุ คลื่อน FM

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

   เป็นเงิน ๖๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๔.๑ บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

๔.๒ บริษัท อเดไลน์ กรุ๊ป จำกัด

๔.๓ บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายสุวัฒน์ กิขุนทด ตำแหน่ง สื่อสารการพัฒนา