ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๔,๐๑๘ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันสิบแปดบาทถ้วน)

 

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน  ๙๖๔,๐๑๘ บาท  (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันสิบแปดบาทถ้วน)

 

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

      ๕.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          ๕.๒ บริษัท  แมกซ์ไซอัล  จำกัด

          ๕.๓ บริษัท  เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า  จำกัด

          ๕.๔ บริษัท  เจ นันตา ธุรกิจ  จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวบัวทอง  จันทร์เหลือง  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารงานกลาง

๖.๒ นายธัชพล  บุญบุตร             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖.๓ นายอดิสรณ์  ปู่หลุ่น             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ