ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

1.    ชื่อโครงการ    โปรแกรมบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI AreaInterop)        

2.    หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)      

3.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)                     

4.    วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                                          

    เป็นเงิน  ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.1   ค่า Hardware             –                                                                                           

4.2   ค่า Software              –                                                                                           

4.3   ค่าพัฒนาระบบ  จำนวน ๑,๗๗๕,๗๐๐.๙๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์)                                                                                                                

5.    รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

นายอดิสรณ์  ปู่หลุ่น  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     

6.         ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑   ใช้สืบราคาจากบริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด                                                      

๖.๒   ใช้สืบราคาจากบริษัท อนันตา โซลูชั่นส์ จำกัด                                                                

๖.๓   ใช้สืบราคาจากบริษัท เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด