ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ บำรุงรักษาโปรแกรมบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI AreaInterop)

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๑๑๓,๐๙๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ,๑๑๓,๐๙๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สัญญาเลขที่ พอช.๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕.๒ สัญญาเลขที่ พอช.๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

.๓ สัญญาเลขที่ พอช.๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕.๔ บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายไชยพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส