ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการผ่านทาง อินเทอร์เน็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๓.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

   เป็นเงิน ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๔.๑ ตามสัญญาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เลขที่พอช.๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส