ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรับ–ส่งเอกสาร

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวนเงิน ๕๕๗,๖๐๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่บาทถ้วน)

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

๕.๒ บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

๕.๓ บริษัท พินนาเคิล ซอร์ส จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวสิตางศุ์ ศรีสุวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส