ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.     ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

๒.     หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๔.     วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน  ๒,๑๔๔,๙๑๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.     แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สัญญาราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เลขที่ พอช.๓๒/๒๕๖๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕.๒ สัญญาราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เลขที่ พอช.๔๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๕.๓ บริษัทรักษาความปลอดภัย เดอะ คิดส์ จำกัด  จำนวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

๖.     รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์ ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่