ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.           ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

๒.           หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.           วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.           วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๒,๒๕๗,๐๘๕.๖๙ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.           แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สัญญาราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เลขที่ พอช.๓๓/๒๕๖๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕.๒ สัญญาราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เลขที่ พอช.๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕.๓ บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จำกัด  จำนวน ๒,๗๕๔,๑๘๐ บาท

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวไพริน  ไกรทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส