ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft Office ๓๖๕)

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เป็นเงิน ๖๔๓,๔๒๖.๖๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

๕.๒ บริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

๕.๓ บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี เจ๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส