ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ   จ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

    เป็นเงิน    ๑,๒๒๖,๖๖๗.๖๗ บาท

(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  สืบราคาจาก

๑. บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

๒. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

๓. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 ๕.๑  นางสาวอรยา  นุ่มน้อย       เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี

๕.๒  นางสาวชลธิชา  เรืองเจริญ  หัวหน้างานบัญชีสินเชื่อ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

๕.๓  นางบุญญิกา  วรรณสุทธิ์     หัวหน้างานบริหารบุคคล 

เอกสารแนบ