ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๔๗๕,๑๗๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

 

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

               ๕.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

               ๕.๒ Bara Advanced Info Tech Co.,Ltd

               ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวบัวทอง จันทร์เหลือง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักบริหารงานกลาง  ประธานกรรมการ

๖.๒ นายธัชพล       บุญบุตร       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ

๖.๓ นายอดิสรณ์     ปู่หลุ่น          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ