ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

๑.   ชื่อโครงการ    พัฒนาโปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI AreaInterop) เฟส ๒   

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)      

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)         

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                         

    เป็นเงิน  จำนวน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)                                      

๕.   ค่า Hardware     –                                                                                                

๖.   ค่า Software      –                                                                                                    

๗.   ค่าพัฒนาระบบ จำนวน ๒,๐๓๗,๓๘๓.๑๘ บาท (สองล้านสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)

๘.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๒,๖๑๖.๘๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)  

๙.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

๙.๑     นายอภินันท์ ยอดมณี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                

๑๐.   ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑   ใช้สืบราคาจากบริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอนซัลติ้ง จำกัด          

๑๐.๒   ใช้สืบราคาจากบริษัท อนันตา โซลูชั่นส์ จำกัด                     

๑๐.๓   ใช้สืบราคาจากบริษัท เฟิร์ส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด