ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

๑.   ชื่อโครงการ    พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (CODI PMS) เฟส ๒                                       

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)      

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                         

    เป็นเงิน   ๑,๑๙๙,๘๒๖.๖๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)

๕.   ค่า Hardware     –                                                                            

๖.   ค่า Software      –                                                                                

๗.   ค่าพัฒนาระบบ  จำนวน ๑,๑๒๑,๓๓๓.๓๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

๘.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๘,๔๙๓.๓๓ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)  

๙.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

๙.๑     นางสาวเยาวลักษณ์  จิตรดำรงค์       เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส                          

๑๐.   ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑   ใช้สืบราคาจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น จำกัด       

๑๐.๒   ใช้สืบราคาจากบริษัท แพคกอน จำกัด                                         

๑๐.๓   ใช้สืบราคาจากบริษัท พราวด์ ไพรม์ จำกัด