ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จ้างทำสมุดบันทึก “๑๙ ปี พอช. มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง”

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารสาธารณะ สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒

เป็นเงิน  ๔๑๑,๙๕๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็กตร้า ซีทีพี จำกัด

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวสุธิดา บัวสุขเกษม       ผู้จัดการสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน

๕.๒ นายกานต์ สุวรรณมณี           เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนาอาวุโส