ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ จ้างดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารภารกิจ พอช. ขบวนองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับแท็บลอยด์ X-Cite

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารสาธารณะ สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒

เป็นเงิน  ๖๐๐,๒๗๐ บาท (หกแสนสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามรัฐ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม      ผู้จัดการสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน

๕.๒ นายสุวัฒน์  กิขุนทด              สื่อสารการพัฒนา