ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

๑.   ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ        

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                        

    เป็นเงิน     ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว                   

๕.   ค่า Hardware     –                                                                            

๖.   ค่า Software      –                                                                                

๗.   ค่าพัฒนาระบบ จำนวน ๗๔๗,๖๖๓.๕๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๘.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      –                                                                                                                                                                   

๙.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

๙.๑     นางสาวบัวทอง  จันทร์เหลือง                            

๑๐.   ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑   ใช้สืบราคาจากบริษัท โอดับบลิวซอฟท์ จำกัด 

๑๐.๒   ใช้สืบราคาจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด   

๑๐.๓   ใช้สืบราคาจากบริษัท ซินเนอร์รี่ จำกัด