ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

                ๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารงานพัสดุ        

                ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

                ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  

                ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                       

                     เป็นเงิน   ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว                   

                ๕. ค่า Hardware    –                                                                            

                ๖. ค่า Software      –                                                                                

                ๗. ค่าพัฒนาระบบ จำนวน ๗๔๗,๖๖๓.๕๕ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)

                ๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    –                                                                                                                                                                  

                ๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ/TOR

 

๙.๑    นางสาวบัวทอง จันทร์เหลือง                            

              ๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)๑๐.๒  ใช้สืบราคาจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด   

 

๑๐.๑  ใช้สืบราคาจากบริษัท โอดับบลิวซอฟท์ จำกัด

๑๐.๓  ใช้สืบราคาจากบริษัท ซินเนอร์รี่ จำกัด