ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.   ชื่อโครงการ เช่าระบบป้องกันไวรัส สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน  ๕๒๐,๐๐๐  บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒   

    เป็นเงิน   ๔๒๐,๐๑๐.๖๖ บาท (สี่แสนสองหมื่นสิบบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

๕.๒ สืบราคาจากบริษัท ไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จำกัด

๕.๑ สืบราคาจากบริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี  เจ๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส