ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.   ชื่อโครงการ เช่าใช้ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft Office ๓๖๕)

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒   

    เป็นเงิน   ๕๙๖,๓๔๖.๗๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

๕.๒ สืบราคาจากบริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด

๕.๓ สืบราคาจากบริษัท อีไลฟ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี  เจ๊ะเต๊ะ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส