ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

๑.      ชื่อโครงการ   จ้างบริการรักษาความปลอดภัย (จำนวน ๒ คน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน ๕๐๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

๓.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

          เป็นเงิน  ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหนังสือที่ อผศ ๕๑๔๙/๓๙๔๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๕.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑  นางสาวศศิวิรัล นันทเสนีย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส