ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชมริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน    ๖๑๒,๐๔๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง ๑๙๙๒ จำกัด

๔.๒ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

๔.๓ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์          วิศวกรอาวุโส

๕.๒ นางสาวณัฐวสา ใจชื่น                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส