ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ เช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้การบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

๒.   หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

๔.   วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒   

    เป็นเงิน   ๑,๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.   แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดตามสัญญาเลขที่ พอช. ๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายเฟาซี  เจ๊ะเต๊ะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส