ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ ดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI Area Interop)

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๑๑๓,๐๙๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

เป็นเงิน  ๑,๑๑๓,๐๙๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑มกราคม ๒๕๖๑

. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายไชยพัฒน์  วรรณสุทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส