ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสาร

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน  ๕๕๗,๖๐๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่บาทถ้วน)

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์   ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

เอกสารแนบ