ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน  ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๒,๕๒๑,๖๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี เอ็ม เอส ๒๕๓๕ จำกัด

๕.๒ บริษัท รักษาความปลอดภัย บุณยพิทักษ์ จำกัด

๕.๓ บริษัทรักษาความปลอดภัย เดอะ คิดส์ จำกัด

๖.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวเกษดา  คำภิระปาวงศ์   ตำแหน่งหัวหน้างานสารบรรณและอาคารสถานที่

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

เอกสารแนบ