ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

๑.      ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

๒.      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๒,๑๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.      แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดปี ๒๕๖๒

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นางสาวไพริน  ไกรทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

เอกสารแนบ