รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน

ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ภาคชุมชน และขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานทั้งในส่วนของขบวนองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ได้สรุปและรวบรวมผลการดำเนินงาน “งานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนตามประเด็นงานยุทธศาสตร์” ในช่วงไตรมาส 4
ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. รายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบล ไตรมาส 4
  2. รายงานผลการดำเนินงานของสวัสดิการชุมชนตำบล ไตรมาส 4 
  3. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชน ไตรมาส 4
  4. รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายและปฏิรูป ไตรมาส 4
  5. รายงานผลการดำเนินงานการสื่อสารจัดการความรู้ ไตรมาส 4

เอกสารแนบ

  • pdf reportquarter4
    Date added: 17 กันยายน 2019 14:03 File size: 1 MB