โปรแกรมระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (CODI AreaInterop) 

ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา ข้อมูลองค์กรชุมชนและการรับรองสถานภาพ สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และโครงการสนับสนุนชุมชน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

Areainterop Scr


โปรแกรมระบบบริหารจัดการโครงการ(CODI Project Management System)

โปรแกรมระบบบริหารจัดการโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากพอช. เช่น โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน/โครงการสวัสดิการชุมชน/โครงการบ้านมั่นคง/โครงการบ้านพอเพียง เป็นต้น

Pms


โปรแกรมระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile CODI AreaInterop)

ใช้ในการแสดงข้อมูลงานพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา ข้อมูลองค์กรชุมชนและการรับรองสถานภาพ สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และโครงการสนับสนุนชุมชน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

M Areainterop Scr


โปรแกรมบริหารกองทุนสวัสดิการ (codi_welfarev3)

ใช้ในการเก็บข้อมูลกองทุนสวัสดิการ เช่น ข้อมูลสมาชิก รายจ่าย ระเบียบกองทุน เป็นต้น

Codi Welfarev3


โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (CODI GIS)

ใช้ในการแสดงการดำเนินงานของ พอช. บนแผนที่ฐานของ google maps ในรูปแบบพื้นที่เชิงเปรียบเทียบ และเชิงพิกัด พร้อมข้อมูลสำคัญ สามารถซ้อนทับกันกับชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์อื่น ๆ ทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Gis Scr